Rechercher
Drankenhandel Verreydt

 Gratis thuislevering mogelijk  ✔ Vóór 12u besteld = morgen in huis   Leeggoedterugname   Take-away ook mogelijk!

Français
Toutes Catégories
  Menu Close

  Conditions of Use

  Algemene voorwaarden webshop Drinxit.be

  Versie van 29 oktober 2020

   

  Artikel 1 – Definities

  1. Omgeving: Drinxit.be en iedere andere door Drinxit.be aangewezen webshop.

  1. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

  1. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

  1. Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform dranken aan Gebruikers aanbiedt.

  1. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

  1. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Districo CVBA
  Oostlaan 7
  8560 Wevelgem

  BTW: BE 0408.243.405
  info@districo.net
  056/40.11.88

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers).

  1. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
  2. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

  1. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

  1. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Drinxit.be kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Drinxit.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Drinxit.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).

  1. Drinxit.be heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

  Artikel 4 - Klantaccount

  1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  2. De Klant dient een klantaccount bij Drinxit.be te hebben;
  3. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  4. de Klant is per e-mail bereikbaar.

  1. Drinxit.be is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

  1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Drinxit.be raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

  1. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

  1. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

  1. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

  Artikel 5 - Aanbod derde partijen

  1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Drinxit.be geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

  1. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Drinxit.be en Drinxit.be op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

  Artikel 6 - Bestelling en levering

  1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Drinxit.be een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.

  1. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper een bestelbevestiging.

  1. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

  Artikel 7 - Vergoeding en betaling

  1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan de Andere Verkoper via Mollie.

  Artikel 8 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

  1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  • verplicht de Klant zich de algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Drinxit.be van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Drinxit.be van de desbetreffende Andere Verkoper;

  1. Indien een product niet in voorraad blijkt en de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Drinxit.be dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.

  Artikel 9 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een natuurlijk persoon

  Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht'). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Drinxit.be, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte stellen door een mail te sturen naar info@districo.net. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Drinxit.be, aan de desbetreffende Andere Verkoper te retourneren.

  Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Andere verkoper retourneren.


  Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


  Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal de Andere Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  Uitzondering op het herroepingsrecht

  9.1. U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u de aankoop niet meer herroepen.

  9.2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 9.6.

  9.3. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

  9.4. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan de desbetreffende drankenhandel, terug te zenden of te overhandigen. Dit gebeurt tijdig indien u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  9.5. De klant zal de kost voor het terugzenden zelf moeten dragen.

  9.6. De Andere Verkoper mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  9.7. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Artikel 10 - Informatie en gebruik gegevens

  1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Drinxit.be en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.

  1. Drinxit.be is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

  1. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

  Artikel 11 - E-mail communicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper

  1. Drinxit.be heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Andere Verkoper) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Andere Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Andere Verkoper contact op te nemen onverlet.

  1. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft Drinxit.be toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

  Artikel 12 - Diversen

  1. Drinxit.be is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Drinxit.be artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Drinxit.be.

  1. Wanneer door Drinxit.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Drinxit.be de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.

  1. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden Drinxit.be kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Drinxit.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

  1. Drinxit.be is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de Drinxit.be website niet langer ter beschikking te stellen.

  Artikel 13 - Toepasselijk recht

  1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Drinxit.be website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.